آموزش های ویدئویی ارائه شده توسط گروه کامسولفا

 

 

 • آموزش کامل شبیه سازی شتاب سنج خازنی MEMS با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 19800 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش کامل شبیه سازی شتاب سنج خازنی MEMS با نرم افزار کامسول 19800 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش کامل شبیه سازی فتودیود نیمه هادی در نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 29000 تومان

  جزئیات
  شهاب دیندار

  توسط: شهاب دیندار

  آموزش کامل شبیه سازی فتودیود نیمه هادی در نرم افزار کامسول 29000 تومان
  شهاب دیندار

  توسط: شهاب دیندار

 • شبیه سازی جداسازی ذرات با نیروی دی الکتروفورسیس در کامسول

  قیمت محصول: 29000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  شبیه سازی جداسازی ذرات با نیروی دی الکتروفورسیس در کامسول 29000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ 19000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش کامل شبیه سازی ژیروسکوپ پیزو الکتریکی دیاپازونی با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش کامل شبیه سازی ژیروسکوپ پیزو الکتریکی دیاپازونی با نرم افزار کامسول 19000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان آشنایی با محیط نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان آشنایی با محیط نرم افزار کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان تحلیل کامل بیم یا تیر یکسر گیردار با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان تحلیل کامل بیم یا تیر یکسر گیردار با نرم افزار کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان رسم شکل شماتیک رنگی

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان رسم شکل شماتیک رنگی 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان اشتباهات رایج در زمان شبیه سازی با کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان اشتباهات رایج در زمان شبیه سازی با کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد