0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای تنظیمات حلگر
تعداد درجات آزادی در نرم افزار کامسول

معنی درجات آزادی (DOFs) در کامسول (COMSOL Multiphysics) چیست؟

زمان ‌حل و الزامات حافظه به شدت به تعداد درجات آزادی (degrees of freedom) مدل، در کامسول ارتباط دارد. غالبا بهتر است تعداد درجات آزادی براساس تعداد المان های مدل تخمین زده شود. در اکثر رابط‌های فیزیکی، متغیر وابسته در ...