0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای کامسول
آموزش مدل سازی پلاسما با Non-Maxwellian EEDF در نرم افزار کامسول Comsol

مقدمه ای بر مدل سازی پلاسما با Non-Maxwellian EEDF در نرم افزار COMSOL Multiphysics

جهت مدلسازی پلاسما در کامسول باید تابع توزیع انرژی الکترون ((EEDF) electron energy distribution function) و همچنین خصوصیات انتقال مانند تحرک پذیری و نفوذپذیری الکترون مشخص باشد. که برای محاسبه دقیق این مقادیر با معادله بولتزمن، باید چگالی الکترون (و ...