0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)

مجموعه ای از رایجترین پیام های خطا در نرم افزار کامسول با ترجمه فارسی

جداول زیر بخشهایی از knowledge base شرکت کامسول است که برای شما عزیزان بصورت ترجمه شده قرار داده­ ایم. این جداول شامل مجموعه ای از رایجترین پیام های خطا در نرم افزار کامسول است که به صورت دسته بندی شده قرار داده شده است. در صورت نیاز میتوانید کل این جداول را به صورت فایل Pdf از اینجا دانلود نمائید.

متن اصلی توضیح خطاها نیز قرار داده شده است تا به درک بهتر شما عزیزان از توضیحات کمک کند. این فایل به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است و استفاده از آن در وبسایتهای دیگر با ذکر نام کامسولفا کاملا مجاز است.

شما عزیزان میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد این فایل و نیز تجارب خود را در برخورد با خطاهای کامسول در بخش نظرات در پایین صفحه ارسال کنید و از نظرات و تجارب دوستانتان استفاده کنید.همچنین در صورتی که فکر میکنید ترجمه هرکدام از خطاها صحیح نیست می توانید در بخش نظرات یک اصلاحیه بنویسید تا ترجمه تصحیح گردد.

🌹🌹این ترجمه به جانباختگان زلزله کرمانشاه تقدیم شده است. لطفا در صورت رضایت از آن، یک فاتحه برای شادی روحشان بفرستید.🌹🌹

 

Table 2-3: mesh generation error messages

جدول 2-3: پیام­های خطای مولد مش

error number error message

Explanation

4002

A degenerated tetrahedron was created

یک چهار ضلعی منحطط (خراب) ایجاد شد

The mesh generator ran into numerical difficulties while creating tetrahedrons with a size based on user-controlled parameters. Causes could be too small and narrow subdomains relative to the rest of the geometry or exceedingly short boundary segments. Try to avoid creating small and narrow subdomains and very short boundary segments that are adjacent to longer boundary segments.

مولد مش در حین ایجاد چهار ضلعی ها با اندازه ای بر پایه پارامترهای کنترل شده توسط کاربر به مشکلات عددی می رسد. دلایل آن ممکن است زیردامنه های خیلی کوچک و باریک نسبت به بقیه هندسه یا بخش های بسیار کوتاه مرزی باشند. سعی کنید از ایجاد زیر دامنه های کوچک و باریک و بخش های بسیار کوتاه مرزی که مجاور بخش های مرزی دیگر هستند جلوگیری کنید.

4003

A degenerated triangle was created

یک مثلث منحطط (خراب) ایجاد شد

The mesh generator ran into numerical difficulties while creating triangles with a size based on user-controlled parameters. Causes could be too small and narrow subdomains relative to the rest of the geometry or exceedingly short boundary segments. Try to avoid creating small and narrow subdomains and very short boundary segments that are adjacent to longer boundary segments.

مولد مش در حین ایجاد سه ضلعی ها با اندازه ای بر پایه پارامترهای کنترل شده توسط کاربر به مشکلات عددی می رسد. دلایل آن ممکن است زیر دامنه های خیلی کوچک و باریک نسبت به بقیه هندسه یا بخش های بسیار کوتاه مرزی باشند. سعی کنید از ایجاد زیر دامنه های کوچک و باریک و بخش های بسیار کوتاه مرزی که مجاور بخش های مرزی دیگر هستند جلوگیری کنید.

4012

Cannot create mapped mesh for this geometry

برای این هندسه، نمی توان نقشه مشبک ایجاد کرد

The geometry does not fulfill the topological requirements for a mapped mesh. Changes in input parameters or further subdomain division can possibly help this.

هندسه الزامات توپولوژیکی را برای مش مشبک (mapped mesh) برآورده نمی کند. تغییرات در پارامترهای ورودی یا تقسیم کردن بیشتر زیر دامنه ممکن است به حل این مشکل کمک کند.

4026

Failed create matching edge discretization

ایجاد گسستگی لبه تطبیق پذیر ناموفق بود

Cannot make mapped mesh with the given input parameters.

نمی توان با پارامترهای ورودی داده شده مش مشبک را ایجاد نمود.

4029

Failed to insert point

نقطه وارد نشد

Problems inserting point at given coordinate. Manually inserting a point there may help.

مشکلات درج نقطه در مختصات داده شده. درج دستی یک نقطه ممکن است کمک کند.

4031

Failed to respect boundary element on geometry edge

سازگار شدن المان مرزی بر لبه هندسه ناموفق بود

The mesh generator failed in making the elements compatible with the geometry object’s edges. The reason for this could be that the face mesh is too coarse or contains adjacent elements with large differences in scale. Another reason can be that some subdomains in the geometry are too narrow with respect to the rest of the geometry.

مولد مش در ساخت المانهای سازگار با لبه های هندسه شیء ناموفق بود. دلیل این امر می تواند این باشد که شکل مش بیش از حد درشت یا حاوی المانهای مجاور با تفاوت های بزرگ در مقیاس است. یکی دیگر از دلایل این است که برخی از زیر دامنه ها در هندسه نسبت به بقیه هندسه بسیار باریک هستند.

4032

Failed to respect boundary element on geometry face

سازگار شدن المان مرزی بر سطح هندسه ناموفق بود

See Error message 4031.

پیام خطای 4031 را ببینید.

4044

Internal error boundary respecting

در نظر گرفتن مرز خطای داخلی

See Error message 4031.

پیام خطای 4031 را ببینید.

4054

Invalid topology of geometry

توپولوژی نامناسب هندسه

The geometry object cannot be used for creating a mapped mesh. It must be subdivided

جسم هندسی برای ایجاد یک مش مشبک نمی تواند استفاده شود. این(هندسه) باید (به قسمتهای کوچکتر) تقسیم شود.

4055

Isolated entities found

ماهیت های جداگانه یافت شد

Entities that are not connected to the boundaries of a geometry objects is found. The mapped mesh generator does not support such isolated entities.

اجزایی یافت می شوند که به مرزهای اشیاء (بخشهای) هندسی متصل نیستند. مولد مش مشبک چنین اجزای جداگانه­ای را پشتیبانی نمی کند.

4119

Singular edge detected

لبه منحصر به فرد شناسایی شده است

The geometry object contains an edge of zero length

جسم هندسی دارای لبه با طول صفر است.

 

**********************************************************************

 

Table 2-4: assembly and extended mesh error messages

error number

error message

Explanation

6008

Circular variable dependency detected

وابستگی متغیر دایره ای شناسایی شده است

A variable has been defined in terms of itself, possibly in a circular chain of expression variables. Make sure that variable definitions are sound. Be cautious with equation variables in equations.

احتمالاً در یک زنجیره دایره ای در متغیرهای موجود در عبارت، یک متغیر وابسته به شرط های خود، تعریف شده است. (کامسولفا: منظور از وابستگی متغیر مداری اینه که مثلا در عبارتی که نوشتید، a به b وابسته است b به c و در انتها c به a) اطمینان حاصل کنید که تعاریف متغیر صحیح هستند. به متغیرهای معادله در معادلات دقت کنید.

6063

Invalid degree of freedom name

نام درجه آزادی نامعتبر

The software does not recognize the name of a degree of freedom. Check the names of dependent variables that you have entered for the model. See also Error 7192.

نرم افزار نام یک درجه آزادی را به رسمیت نمی شناسد. نام متغیرهای وابسته که برای مدل وارد کرده اید را بررسی کنید. همچنین به خطا 7192 مراجعه کنید.

6139

Wrong number of DOFs in initial value

شماره اشتباه درجات آزادی در مقدار اولیه

The current solution or the stored solution has for some reason the wrong number of degrees of freedom, sometimes due to a change of the implementation of elements between two versions of the software. To overcome the problem, go to the Initial value area in the Solver Manager, and select Initial value expression. Then the initial value expressions is evaluated without using the current or stored solution.

راه حل فعلی یا راه حل ذخیره شده، به دلایلی، شماره اشتباهی برای درجات آزادی دارد، گاهی اوقات به دلیل تغییر اجرای المانهای بین دو نسخه از نرم افزار. برای غلبه بر مشکل، به قسمت Initial value درSolver Manager بروید و Initial value expression را انتخاب کنید. سپس عبارات مقدار اولیه بدون استفاده از راه حل فعلی یا ذخیره شده مورد ارزیابی قرار می گیرند.

6140

Wrong number of DOFs in linearization point

شماره اشتباه درجات آزادی در نقطه خطی سازی

The current solution or the stored solution has for some reason the wrong number of degrees of freedom, sometimes due to a change of the implementation of elements between two versions of the software. To overcome the problem, go to the Value of variables not solved for and linearization point area in the Solver Manager, and click the Use setting from Initial value frame button or the Zero button.

راه حل فعلی یا راه حل ذخیره شده، به دلایلی، شماره اشتباه درجه آزادی را دارد، گاهی اوقات به دلیل تغییر اعمال المانهای بین دو نسخه از نرم افزار. برای غلبه بر مشکل، به قسمت Value of variables not solved for and linearization point در Solver Manager بروید و روی دکمه Use setting from Initial value frame یا دکمه Zero کلیک کنید.

6163

Divide by zero

تقسیم صفر

A property in the model contains a divisor that becomes zero. Check to make sure that division by zero does not occur in any expression or coefficient.

یک مشخصه در مدل دارای یک مقسوم علیه است که مقدار آن صفر می شود. بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که تقسیم بر صفر در هیچ عبارت یا ضریب رخ نمی دهد.

6164

Duplicate variable name

نام متغیر تکراری

A variable name has two different definitions. For instance, the same variable name appears two or more times for a dependent variable, a constant, an expression variable, or a coupling variable. Remove or rename one of the variables.

یک نام متغیر دارای دو تعریف متفاوت است. برای مثال، نام یکسان متغیر دو یا چند بار برای یک متغیر وابسته، ثابت، متغیر عبارت، یا متغیر جفت ظاهر شده است. یکی از متغیرها را حذف کرده یا تغییر نام دهید.

6170

Failed to evaluate variable

ارزیابی متغیر انجام نشد

An error occurred when evaluating the variable. The domains in which COMSOL Multiphysics tried to evaluate the variable are indicated. Also, the error message shows the expression that COMSOL Multiphysics was unable to evaluate. Make sure that you have defined the variables correctly in the indicated domains.

هنگام ارزیابی متغیر خطایی رخ داد. دامنه هایی که COMSOL Multiphysics تلاش می کند در آنها متغیر را ارزیابی نماید، نشان داده شده است. همچنین، پیام خطا عبارتی را که  COMSOL Multiphysicsقادر به ارزیابی نیست، نشان می دهد. اطمینان حاصل کنید که متغیرها را به درستی در دامنه های مشخص شده تعریف کرده اید.

6176

Attempt to evaluate real logarithm of negative number

تلاش برای ارزیابی لگاریتم حقیقی عدد منفی

An expression contains log(a), where a becomes negative or zero. To make the logarithm well-defined, make sure that a>0. Often, a becomes only slightly negative (due to approximations in the solution process). Then, a possible solution is to use log(a+e), where e is a small constant. Another remedy is to use log(abs(a)). If you do want to have a complex logarithm, go to the Advanced tab of Solver Parameters and select the Use complex functions with real input check box.

یک عبارت شامل log(a) است، که a منفی یا صفر می شود. برای اینکه لگاریتم به خوبی تعریف شود، اطمینان حاصل کنید که a>0 باشد. اغلب، تنها کمی منفی می شود (به دلیل تقریبی در فرایند راه حل). پس یک راه حل ممکن استفاده از عبارت log(a+e) است، که در آن e یک ثابت کوچک است. یک راه حل دیگر استفاده از log(abs(a)) است. اگر می خواهید یک لگاریتم مختلط داشته باشید، به تب Advanced از Solver Parameters بروید و کادر تایید Use complex functions with real input را انتخاب کنید.

6177

Matrix has zero on diagonal

ماتریس دارای قطر صفر است

When the equations have a structure such that the stiffness matrix (Jacobian matrix) has zeros on the diagonal, it is not possible to use the following linear system solvers/ preconditioners/smoothers: all versions of SOR and Diagonal scaling (Jacobi). Try the Vanka preconditioner/smoother instead.

وقتی معادلات، ساختاری مشابه ماتریس سختی (ماتریس ژاکوبین) دارای صفر در قطر دارند، امکان استفاده از linear system solvers / preconditioners/ smoothers وجود ندارد: تمام نسخه های SOR و مقیاس قطر (Jacobi). به جای آن با Vanka preconditioner/ smootherسعی کنید.

6194

Attempt to evaluate non-integral power of negative number

تلاش برای ارزیابی توان غیر انتگرالی عدد منفی

An expression contains a^b, where a becomes negative and b is non an integer. To make the power well-defined, make sure that a>0. Often, a becomes only slightly negative (due to approximations in the solution process). Then, a possible solution is to use (a+e)^b, where e is a small constant. Another remedy is to use abs(a)^b. If you do want to have a complex number a^b, go to the Advanced tab of Solver Parameters and select Use complex functions with real input.

یک عبارت شامل a^b، که در آن a منفی می شود و b عدد صحیح نیست. برای ساخت توان تعریف شده درست، مطمئن شوید که a>0 باشد. اغلب، تنها کمی منفی می شود (به دلیل تقریبی در فرایند راه حل). پس یک راه حل ممکن استفاده از عبارت (a+e)^b است، که در آن e یک ثابت کوچک است. یک راه حل دیگر استفاده از abs(a)^b است. اگر می خواهید یک عدد مختلط a^b داشته باشید، به تب Advanced از Solver Parameters بروید و Use complex functions with real input را انتخاب کنید.

6199

Attempt to evaluate real square root of negative number

تلاش برای ارزیابی ریشه مربع حقیقی از عدد منفی

The model contains a sqrt (square root) function that takes the square root of a negative number. Either make sure that the square-root argument is nonnegative or select the Use complex functions with real input check box on the Advanced tab in the Solver Parameters dialog box.

مدل دارای یک تابعsqrt  (رادیکال) است که ریشه مربع یک عدد منفی را می گیرد. مطمئن شوید که آرگومان ریشه مربع (زیر رادیکال) غیر منفی باشد یا کادر تایید Use complex functions with real input را از تب Advanced در کادر محاوره ای Solver Parameters انتخاب کنید.

6204

Undefined function call

هشدار عملکرد نامشخص

An expression contains an undefined function name. Check that the function name is correct and that the function is in COMSOL Multiphysics’ or MATLAB’s path.

یک عبارت دارای یک نام تابع نامشخص. بررسی کنید که نام تابع درست است و تابع درCOMSOL Multiphysics یا مسیر MATLAB است.

6206

Internal evaluation error: unexpected NaN encountered

خطای ارزیابی داخلی: با عبارت تعریف نشده غیر منتظره ای مواجه شد.

Not-A-Number (NaN) appears unexpectedly. A possible cause is improperly defined coupling variables. As a first step, check that the definitions of the source and destination domains of any coupling variables or periodic boundary conditions are correct.

به طور غیر منتظره عدد تعریف نشده (NaN) ظاهر میشود. علت احتمالی، متغیرهای کوپلینگ نامناسب تعریف شده است. به عنوان قدم اول، بررسی کنید که تعاریف دامنه منبع و مقصد هر متغیر کوپلینگ یا شرایط مرزی periodic درست است.

(کامسولفا : periodic boundary conditions یکی از شرایط مرزی در فیزیکهای مختلف است و متغیرهای کوپلینگ در شرایط مرزی و همچنین استفاده از حالت Form an assembly وجود دارد.)

6245

Unsupported integration order

دستور انتگرال گیری پشتیبانی نشده

Integration order is too high. For triangular elements, the order can be up to 10, and for tetrahedral elements, the order can be up to 8. Find more information in the section “Numerical Quadrature” on page 644 in the COMSOL Multiphysics User’s Guide.

دستور انتگرال بیش از حد است. برای المانهای  مثلثی، دستور می تواند تا 10 ، و برای المانهای چهارضلعی تا 8 بالابرود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد، بخش   مجذور عددی” در صفحه 644 در راهنمای کاربر COMSOL Multiphysics را ببینید.

 

**********************************************************************

 

Table 2-5: solver error messages

error number error message

Explanation

7001

Adaption only implemented for tetrahedral meshes

انطباق  فقط برای مش های چهار ضلعی اجرا می شود

It is only possible to use adaptive mesh refinement in 3D for models using tetrahedral mesh elements. Either turn off adaptive mesh refinement or switch from brick or prism elements to tetrahedral elements.

در سه بعدی برای مدل با استفاده از المانهای  مش چهار ضلعی تنها استفاده از اصلاح مش تطبیقی امکان پذیر است. اصلاح مش تطبیقی را خاموش کنید یا از المانهای آجر یا منشور (brick or prism) به المانهای چهار ضلعی تغییر دهید.

7002

Adaption only implemented for triangular meshes

انطباق  فقط برای مش های مثلثی اجرا می شود

It is only possible to use adaptive mesh refinement in 2D for models using triangular mesh elements. Either turn off adaptive mesh refinement or switch from quadrilateral elements to triangular elements.

در دو بعدی برای مدل با استفاده از المانهای مش چهار ضلعی تنها استفاده از اصلاح مش تطبیقی امکان پذیر است. اصلاح مش تطبیقی را خاموش کنید یا از المانهای چهارگانه ای به المانهای مثلثی تغییر دهید.

7033

Error in UMFPACK back substitution

خطا در جایگزینی بازگشت UMFPACK

The stiffness matrix (Jacobian matrix) is singular or almost singular, which leads to undefined operations in UMFPACK’s back substitution. This error could appear for 3D models with a mesh where some elements are close to being two-dimensional. Try to modify or refine the mesh to avoid elements with low quality.

ماتریس سختی (ماتریس Jacobian) منفرد یا تقریبا منفرد است، که منجر به عملیات نامشخص در بازگشت جایگزین  UMFPACKمی شود. این خطا ممکن است برای مدل های سه بعدی با مش که در آن برخی از المانهای مش نزدیک به دو بعدی هستند ظاهر شود. سعی کنید برای اجتناب از المانهای با کیفیت پایین مش را اصلاح کنید.

7043

Initial guess leads to undefined function value

حدس اولیه به مقدار تابع تعریف نشده منجر می شود

This error message usually appears when you have set up an expression that returns “not a value,” that is, it is undefined, for the initial condition you have set. For instance, this happens if an expression contains a divisor that becomes zero or a logarithm of a negative value. To solve the problem, change the expression or the initial value so that the expression is well-defined when substituting the initial value of the variables. Also, watch out for warnings in the Log window.

این پیغام خطا معمولا زمانی ظاهر می شود که شما یک عبارت را قرار داده اید که “هیچ مقداری” برنمیگرداند، به این معنا که حاصل این عبارت، برای شرایط اولیه ای که تنظیم کرده اید، تعریف نشده است. برای مثال، این اتفاق زمانی می افتد که یک عبارت حاوی یک مقسوم علیه با مقدار صفر یا لگاریتم یک مقدار منفی، باشد. برای حل مشکل، عبارت یا مقدار اولیه را تغییر دهید را بطوریکه عبارت در زمان جایگذاری مقدار اولیه متغیرها، درست تعریف شده باشد. همچنین مراقب هشدارها در پنجره Log باشید.

7069

Maximum number of linear iterations reached

به حداکثر تعداد تکرارهای خطی رسیده است

The iterative linear system solver did not converge due to a bad initial guess or a bad preconditioner. Increase the limit on the number of linear iterations or use a better preconditioner. If possible, use a direct linear system solver.

به دلیل یک حدس اولیه بد یا یک preconditioner بد، حل کننده سیستم خطی تکراری (iterative) همگرایی نداشت. محدودیت تعداد تکرارهای خطی را افزایش دهید یا از یک preconditioner بهتر استفاده کنید. در صورت امکان، از حل کننده سیستم خط مستقیم (Direct) استفاده کنید.

(کامسولفا : preconditioner ها حل کننده های مربوط به روش iterative هستند که با کلیک راست بر روی iterative در بخش solver قابل تغییر هستند. )

7081

No parameter name given

نام پارامتر داده نشده است

The parametric solver does not find a name for the parameter. Check the Name of parameter edit field on the General page of the Solver Manager.

حل کننده پارامتریک، نامی برای پارامتر پیدا نمی کند. فیلد ویرایش Name of parameter را در قسمت General از صفحه Solver Manager بررسی کنید.

7092

Out of memory in Algebraic multigrid

خروج از حداکثر حافظه سیستم در چندبخشی جبری

The Algebraic multigrid solver/preconditioner ran out of memory. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده Algebraic multigrid / preconditioner از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7093

Out of memory during back substitution

خروج از حداکثر حافظه سیستم در هنگام تعویض عقب

The solver ran out of memory during back substitution. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده در هنگام تعویض عقب(back substitution) از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7094

Out of memory during LU factorization

خروج از حداکثر حافظه در تقسیم بندی LU

The solver ran out of memory during LU factorization. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده در هنگام تقسیم بندی LU از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7111

Singular matrix

ماتریس منفرد

The system matrix (Jacobian matrix or stiffness matrix) is singular, so the solver cannot invert it. Usually this means that the system is underdetermined. Check that all equations are fully specified and that the boundary conditions are appropriate. For instance, in a stationary model you usually need to have a Dirichlet condition on some boundary. A singular matrix could also occur if mesh elements are of too low quality. If the minimum element quality is less than 0.005 you might be in trouble. Another reason for this error message is that you have different element orders for two variables that are coupled by, for example, a weak constraint. Use the same element order for all variables that are coupled.

ماتریس سیستم (ماتریس Jacobian یا ماتریس سختی) منفرد است، بنابراین حل کننده نمیتواند آن را معکوس کند. معمولا این بدان معنی است که سیستم نامشخص است. بررسی کنید که تمام معادلات به طور کامل مشخص شده اند و شرایط مرزی مناسب هستند. به عنوان مثال، در یک مدل پایا (stationary) شما معمولا به داشتن شرایط Dirichlet در برخی از مرزها نیاز دارید. یک ماتریس منفرد همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که المانهای مش با کیفیت کم باشند. اگر کیفیت حداقل المان کمتر از 0.005 باشد، ممکن است در معرض این مشکل باشید. یکی دیگر از دلایل این پیام خطا این است که شما دستورات المان مختلفی برای دو متغیر که برای مثال، توسط یک weak constraint کوپل شده اند، دارید. از دستور المان یکسان برای تمام متغیرهایی که کوپل هستند استفاده کنید.

7136

Very ill-conditioned preconditioner. The relative residual is more than 1000 times larger than the relative tolerance

Preconditioner بسیار نامناسب. باقی مانده نسبی بیش از 1000 برابر بزرگتر از تولرانس نسبی است

You need to improve the quality of the preconditioner to get an accurate solution. For the Incomplete LU preconditioner, lower the drop tolerance.

برای دریافت یک راه حل دقیق، باید کیفیت preconditioner را بهبود ببخشید. برای Incomplete LU preconditioner ، افت تولرانس را کاهش دهید.

7144

Out of memory in adaptive solver

خروج از حداکثر حافظه در حل کننده تطبیقی

The adaptive solver ran out of memory. The adaptive mesh refinement has generated a too fine mesh. In general, when you run out of memory, try to use memory-efficient modeling techniques such as utilizing symmetries, solving models sequentially, and selecting memory efficient solvers. See the section “Solving Large-Scale Problems” in the COMSOL Multiphysics User’s Guide for more information. See also the COMSOL Installation Guide for information about system memory management.

حل کننده تطبیقی از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. اصلاح مش تطبیقی، یک مش بسیار خوب تولید کرده است. به طور کلی، هنگامی که از حداکثر حافظه سیستم خارج می شوید، سعی کنید از تکنیک های مدل سازی کارآمد حافظه استفاده کنید، مانند استفاده از تقارن، مدل های حل شده به صورت پیوسته و انتخاب حل کننده های کارآمد حافظه. بخش ” Solving Large-Scale Problems” را در راهنمای کاربر COMSOL Multiphysics ببینید.

7145

Out of memory in eigenvalue solver

خروج از حداکثر حافظه در حل کننده eigenvalue

The eigenvalue solver ran out of memory. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده eigenvalue از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7146

Out of memory in stationary solver

خروج از حداکثر حافظه در حل کننده پایا (stationary)

The stationary solver ran out of memory. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده پایا (stationary) از حداکثر حافظه سیستم خارج شد. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7147

Out of memory in time-dependent solver

خروج از حداکثر حافظه در حل کننده وابسته-زمان

The time-dependent solver ran out of memory. See error 7144 regarding general memory-saving tips.

حل کننده وابسته به زمان از حداکثر حافظه سیستم خارج شد.. خطای 7144 در مورد راهنمایی های صرفه جویی در حافظه را ببینید.

7165

Incomplete LU back substitution failed

جایگزینی برگشتی Incomplete LU با شکست مواجه شد

The stiffness matrix (Jacobian matrix) is singular or almost singular, which leads to undefined operations in the Incomplete LU preconditioner’s back substitution.

ماتریس سختی(ماتریس Jacobian) منفرد یا تقریبا منفرد است، که منجر به عملیات نامشخص در جایگزینی برگشتی Incomplete LU preconditioner می شود.

7192

Invalid degree of freedom name in manual scaling

نام نامعتبر درجه آزادی در مقیاس دستی

The name of a dependent variable in the Manual scaling edit field on the Advanced page in the Solver Parameters dialog box does not match any of the dependent variables in the model.

نام یک متغیر وابسته در فیلد ویرایش Manual scaling در صفحه Advanced در کادر محاوره ای Solver Parameters ، با هیچ یک از متغیرهای وابسته در مدل همخوانی ندارد.

 

**********************************************************************

 

Table 2-6: General Error Messages

Error Number Error Message

Explanation

9037

Failed to initialize 3D graphics. Open GL not fully supported

مقداردهی اولیه گرافیک سه بعدی انجام نشد. OpenGL  به طور کامل پشتیبانی نمی شود

OpenGL is not available on the computer. This can happen if your graphics card does not support OpenGL or if you have a Unix/Linux computer where OpenGL has not been configured.

OpenGL  در رایانه موجود نیست. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که کارت گرافیک شما از OpenGL پشتیبانی نکند یا شما یک کامپیوتر یونیکس / لینوکس دارید که در آن OpenGL پیکربندی نشده است.

9052

Invalid address/port

آدرس / پورت نامعتبر است

You did not enter the correct server name or server port when trying to connect a client to a server.

نام درست سرور یا پورت سرور را هنگام تلاش برای اتصال یک مشتری به یک سرور وارد نکرده اید.

9084

Server connection error

خطای اتصال به سرور

The client somehow lost the connection to the server. For example, the server crashed unexpectedly, or the power saving mechanism on a laptop shut down the TCP/IP connection.

مشتری به نحوی اتصال به سرور را از دست داد. به عنوان مثال، سرور به طور غیر منتظره قطع شد، یا یا مکانیسم صرفه جویی در انرژی لپ تاپ، اتصال TCP / IP را خاموش می کند.

9143

License error

خطای مجوز

The most common reasons for this message:

The license file license.dat has been removed from the right directory in the COMSOL software installation. The license.dat file must be located in the $COMSOL33/license directory, where $COMSOL33 is the COMSOL 3.3 installation directory.

The license manager has not started properly. Please find the FLEXlm log file (named by the person who started the license manager). Inspect this file to see the server status. Send it to support@comsol.com if you are in doubt about how to interpret this file.

It is crucial that you use the correct license.dat file on both the server and the clients.

رایج ترین دلایل این پیام:

در نصب نرم افزار COMSOL مجوز فایل license.dat از مسیر صحیح نصب، حذف شده است. فایل license.dat باید در پوشه $COMSOL33/license قرار بگیرد، که $COMSOL33 پوشه نصب COMSOL 3.3 است.

License manager  به درستی شروع نشده است. لطفا فایل ورودی FLEXlm را پیدا کنید (به نام شخصی که License manager  را باز کرده نامگذاری شده است). برای مشاهده وضعیت سرور، این فایل را بررسی کنید. اگر در مورد چگونگی تفسیر این فایل شک دارید، به support@comsol.com  ارسال کنید.

بسیار مهم است که از فایل license.dat درست در بخش سرور و مشتریان استفاده کنید.

9178

Error in callback

خطا در فراخوان

An error occurred when calling a COMSOL Script or MATLAB function from COMSOL Multiphysics. Make sure that the M-file that defines the function is correct and exists in the current path. Note that all inputs are vectors of the same size, and that the output should be a vector of the same size.

یک خطا هنگام فراخوانی یک تابع COMSOL Script یا MATLAB از COMSOL Multiphysics رخ داد. اطمینان حاصل کنید که M-file که تابع را تعریف می کند، درست است و در مسیر فعلی وجود دارد. توجه داشته باشید که تمام ورودی ها بردارهایی با اندازه مشابه هستند و خروجی باید یک بردار با اندازه مشابه باشد.

 

**********************************************************************

 

Table 2-7: Solver error Messages in Log Window

solver error message

Explanation

Cannot meet error tolerances. Increase absolute or relative tolerance

تولرانس خطا را نمی توان دید. تولرانس مطلق یا نسبی را افزایش دهید

The time-dependent solver cannot solve the model to the specified accuracy.

حل کننده وابسته به زمان نمی تواند مدل را با دقت مشخص شده، حل کند.

Error in residual computation

خطای محاسبات باقی مانده

Error in Jacobian computation

خطا در محاسبه Jacobian

The evaluation of the residual or the Jacobian generated an error during a time-dependent solution. An additional message states the direct error. Some possible reasons are division by zero, range and overflow errors in mathematical functions, and interpolation failure in coupling variables with time-dependent mesh transformation.

ارزیابی باقیمانده یا Jacobian یک خطا را در یک راه حل وابسته به زمان ایجاد کرده است. یک پیام دیگر خطای direct را بیان می کند. برخی از دلایل ممکن تقسیم بر صفر، خطاهای محدوده و سرریز در توابع ریاضی و درونیابی ناموفق در متغیرهای کوپل شده با تغییر شکل مش وابسته به زمان است.

Failed to find a solution

راه حلی پیدا نشد

The nonlinear solver failed to converge. An additional error message gives some more details. See the description for that message.

حل کننده غیر خطی همگرا نشد. یک پیام خطا اضافی (در ادامه این خطا در نرم افزار) جزئیات بیشتری را به شما می دهد. توضیحات برای این پیام را ببینید.

Failed to find a solution for all parameters, even when using the minimum parameter step

راه حلی برای محاسبه همه پارامترها، حتی با استفاده از گام پارامتر حداقل، پیدا نشد

During a parametric solution, the nonlinear iteration did not converge despite reducing the parameter step length to the minimum allowed value. The solution may have reached a turning point or bifurcation point.

در طول یک تحلیل پارامتریک، تکرار غیر خطی(nonlinear iteration) با وجود کاهش طول پارامتر، به مقدار حداقل مجاز، همگرا نشده است. راه حل ممکن است به نقطه عطفی یا نقطه تقاطع رسیده باشد.

(کامسولفا: نقطه عطف می تواند در مساله رسیدن به اشباع، جریان آشفته، پدیده پولین و یا مثالهای این چنینی در رشته های دیگر باشد.)

Failed to find a solution for initial parameter

راه حلی برای پارامتر اولیه پیدا نشد

The nonlinear solver failed to converge for the initial value of the parameter during a parametric solution. An additional error message gives some more details. See the description for that message.

حل کننده غیر خطی برای مقادیر اولیه پارامتر در یک راه حل پارامتریک همگرا نشد. یک پیام خطا اضافی (در ادامه این خطا در نرم افزار) جزئیات بیشتری را به شما می دهد. توضیحات برای این پیام را ببینید.

Failed to find consistent initial values

مقادیر اولیه سازگار پیدا نشد

The time-dependent solver could not modify the initial conditions given to a DAE system to satisfy the stationary equations at the initial time. Make sure the initial values satisfy the equations and boundary conditions. In many cases, this can be achieved by solving for only the algebraic variables using a stationary solver before starting the time-dependent solver.

حل کننده وابسته به زمان نمی تواند شرایط اولیه ارائه شده به سیستم DAE (معادله دیفرانسیل جبری) را برای برآورده کردن معادلات پایا در زمان اولیه تعدیل کند. اطمینان حاصل کنید که مقادیر اولیه، نیازهای معادلات و شرایط مرزی را برآورده می کنند. در بسیاری از موارد، این می تواند با حل تنها متغیرهای جبری با استفاده از یک حل کننده پایا(stationary) قبل از شروع حل کننده وابسته به زمان به دست آید.(کامسولفا : با قرار دادن یک step stationary قبل از time-dependent در همان study)

Ill-conditioned preconditioner. Increase factor in error estimate to X

preconditioner نامطلوب. فاکتور در تخمین خطا را به X (عددی که در خطا اشاره شده) افزایش دهید.

The preconditioner is ill-conditioned. The error in the solution might not be within tolerances. To be sure to have a correct solution, open the Linear System Solver Settings dialog box from the General tab of Solver Parameters. Select Linear system solver in the tree, and increase Factor in error estimate to the suggested number X. Alternatively, use a better preconditioner or tune the settings for the preconditioner.

preconditioner نامطلوب است. خطا در تحلیل ممکن است در تولرانس ها نباشد. کادر محاوره ای Linear System Solver Settings را از تب General از Solver Parameters باز کنید. Linear system solver را در شاخه ها انتخاب کنید و Factor in error estimate را به شماره X پیشنهادی افزایش دهید. در عوض، از یک preconditioner بهتر استفاده کنید یا تنظیمات را برای preconditioner تنظیم کنید.

(کامسولفا : بخش گفته شده احتمالا مربوط به ورژنهای قدیمیتر کامسول باشد. در کامسول 5 به بعد سیستم های تحلیل خطی به نام Direct و iterative وجود دارد که در زیر شاخه solver اصلی هستند و در کادر محاوره آنها و در بخش انتهایی به نام Error می توان Factor in error estimate را مشاهده نمود.)

Inf or NaN found, even when using the minimum damping factor

بینهایت یا عددتعریف نشده یافت می شود، حتی هنگام استفاده از کمترین عامل تعدیل

Despite reducing the step size to the minimum value allowed, the solver cannot evaluate the residual or modified Newton direction at the new solution iterate. This essentially means that the current approximation to the solution is close to the boundary of the domain where the equations are well-defined. Check the equations for divisions by zero, powers, and other functions that can become undefined for certain inputs.

با وجود کاهش اندازه گام به حداقل مقدار مجاز، حل کننده نمیتواند دستور نیوتن باقی مانده یا اصلاح شده را در تکرار جدید تحلیل ارزیابی کند. این بدان معنی است که تقریب فعلی تحلیل نزدیک به مرز دامنه است جاییکه معادلات به خوبی تعریف شده اند. معادلات را برای یافتن تقسیم بر صفر، توان ها و سایر توابعی که می توانند برای ورودی های خاص پاسخ تعریف نشده داشته باشند، بررسی کنید.

Inverted mesh element near coordinates (x, y, z)

المان مش معکوس در نزدیکی مختصات (x، y، z)

In some mesh element near the given coordinates, the (curved) mesh element is (partially) warped inside-out. More precisely, the Jacobian matrix for the mapping from local to global coordinates has a negative determinant at some point. A possible reason is that the linear mesh contains a tetrahedron whose vertices all lie on a boundary. When improving the approximation of the boundary using curved mesh elements, the curved mesh element becomes inverted. To see whether this is the case, you can change Geometry shape order to 1 in the Model Settings dialog box, which means that curved mesh elements will not be used. You can usually avoid such bad tetrahedral by using a finer mesh around the relevant boundary. Another reason for this error message can be that the mesh becomes inverted when using a deformed mesh.

در بعضی از المانهای مش در نزدیکی مختصات داده شده، المان (منحنی) مش (تا اندازه ای) پشت و رو شده است. بطور دقیق تر، ماتریس Jacobian  برای نگاشت از مختصات محلی به کلی دارای دترمینان منفی در برخی از نقاط است. یک دلیل ممکن است این باشد که مش خطی شامل یک چهار ضلعی است که همه ئوس آن در یک مرز قرار گرفته. هنگام بهبود تخمین مرز با استفاده از عناصر مش منحنی، المانهای مش منحنی معکوس می شود. برای دیدن اینکه آیا این مورد است، شما می توانید شکل هندسه را به 1 در جعبه محاوره ی تنظیمات مدل تغییر دهید، بدین معنی که المانهای مش خمیده استفاده نخواهند شد.(کامسولفا : در کامسول 5 به بعد با کلیک بر روی component و در انتهای کادر محاوره باز شده می توانید Geometry shape order را مشاهده کنید.) معمولا با استفاده از یک مش بهتر در اطراف مرز مربوطه می توانید از ایجاد چهارضلعی بد جلوگیری کنید. یکی دیگر از دلایل این پیام خطا می تواند این باشد که مش هنگام استفاده از deformed mesh معکوس می شود.

(کامسولفا : توضیحات ارائه شده تئسط کامسول درمود این خطا ممکن است برای شما گنگ باشد. در وبسایت کامسولفا آموزش ویدئویی رایگانی با عنوان “اشتباهات رایج در شبیه سازی با کامسول” قرار داده ایم، که در آن یکی از دلایل بوجود آمدن این خطا مورد بررسی قرار گرفته که دید بهتری از این خطا به شما میدهد.)

Last time step is not converged.

گام آخر زمان همگرا نیست

The last time step returned from the time-dependent solver is not to be trusted. Earlier time steps are within the specified tolerances.

گام زمانی آخر بدست آمده از حل کننده وابسته به زمان، قابل اعتماد نیست. گامهای اولیه زمانی در تولرانس های مشخص شده بدست آمده است.

Matrix is singular

ماتریس منفرد است

When encountered during time-dependent solution: the linear system matrix (which is a linear combination of the mass-, stiffness-, and possibly, damping-matrices) is singular. Usually the problem originates from the algebraic part of a DAE. In particular, the cause can often be found in weak constraints or constraint-like equations like the continuity equation in incompressible flow.

هنگامی که در تحلیل وابسته به زمان با این خطا مواجه می شوید: ماتریس سیستم خطی (که ترکیبی خطی از جرم، سختی و احتمالا ماتریس های دمپینگ است) منفرد است. معمولا مشکل از بخش جبری یک DAE (معادله دیفرانسیل جبری) حاصل می شود. به طور خاص، علت اغلب می تواند در weak constraints یا معادلات شبیه محدودیت(constraint) مثل معادله تداوم در جریان ناپایدار، پیدا شود.

Maximum number of linear iterations reached

به حداکثر تعداد تکرارهای خطی رسیده است

The iterative linear system solver failed to compute a Newton direction in the specified maximum number of iterations.

 حل کننده سیستم خطی تکراری، قادر به محاسبه دستور نیوتن در حداکثر تعداد تکرارهای مشخص شده نیست.

Maximum number of Newton iterations reached

به حداکثر تعداد تکرارهای نیوتن رسیده است

The nonlinear solver could not reduce the error below the desired tolerance in the specified maximum number of iterations. This is sometimes a sign that the Jacobian is not complete or badly scaled. It may even be almost singular, if the system is underdetermined. If the returned solution seems reasonable, it may be enough to restart the solver with this solution as the initial guess.

حل کننده غیر خطی نمی تواند قبل از رسیدن به حداکثر تکرار مورد نظر مشخص شده، خطا را به کمتر از تلرانس مطلوب برساند. گاهی اوقات نشانه اینست کهJacobian  کامل نیست و یا ضعیف است. ممکن است حتی تقریبا منفرد باشد، اگر سیستم نامشخص باشد. اگر تحلیل برگشتی به نظر منطقی میرسد، ممکن است راه اندازی مجدد حل کننده با استفاده از این تحلیل انجام شده به عنوان حدس اولیه، کافی باشد.

No convergence, even when using the minimum damping factor

بدون همگرایی، حتی با استفاده از حداقل عامل تعدیل

The nonlinear solver reduced the damping factor below the minimum value allowed. The solver reduces the damping factor each time a computed step did not lead to a decrease in the error estimate. Make sure the model is well-posed, in particular that there are enough equations and boundary conditions to determine all degrees of freedom. If the model is well-posed, it should have one or more isolated solutions. In that case, the error is probably due to the initial guess being too far from any solution.

حل کننده غیر خطی، عامل تعدیل را به حداقل مقدار مجاز کاهش داد. حل کننده عامل تعدیل را هر بار که یک مرحله محاسبه میشود کاهش می دهد، که باعث کاهش در تخمین خطا نمی شود. اطمینان حاصل کنید که مدل بدرستی طرح شده باشد، به ویژه معادلات و شرایط مرزی کافی برای تعیین تمام درجات آزادی وجود داشته باشد. اگر مدل بدرستی طرح شده باشد، باید یک یا چند راه حل جداگانه داشته باشد. در این صورت، خطا احتمالا به دلیل این است که حدس اولیه، بیش از حد دور از هر راه حلی است.

Nonlinear solver did not converge

حل کننده غیر خطی همگرا نیست

During a time-dependent solution, the nonlinear iteration failed to converge despite reducing the time step to the minimum value allowed. Usually, the error is related to the algebraic part of a DAE. For example, the algebraic equations can have reached a turning point or bifurcation point. The error can also appear when the algebraic equations do not have a unique solution consistent with the given initial conditions. Make sure algebraic equations have consistent initial values and that they have a unique solution for all times and values reached by the other variables.

در طی یک راه حل وابسته به زمان، تکرار غیر خطی، با وجود کاهش گام زمان به حداقل مقدار مجاز، همگام نشد. معمولا خطای مربوط به بخش جبری DAE (معادله دیفرانسیل جبری) است. به عنوان مثال، معادلات جبری می تواند به نقطه عطفی یا نقطه تقاطع رسیده باشد. خطا همچنین می تواند زمانی ظاهر شود که معادلات جبری یک پاسخ یکتا با شرایط اولیه داده شده را ندارند. اطمینان حاصل کنید که معادلات جبری دارای مقادیر اولیه پایدار هستند و آنها یک پاسخ یکتا برای همه زمان ها و مقادیر رنج های دیگر دارند.

(کامسولفا: نقطه عطف می تواند در مساله رسیدن به اشباع، جریان آشفته، پدیده پولین، نقطه ناپایداری و یا مثالهای این چنینی در رشته های دیگر باشد.)

Not all eigenvalues returned

همه مقادیر ویزه بدست نیامده است

When the eigenvalue solver terminated (stopped by the user or due to an error), it had not found the requested number of eigenvalues. The eigenvalues returned can be trusted.

هنگامی که حل کننده eigenvalue متوقف شد (متوقف شده توسط کاربر یا با توجه به یک خطا)، آن مقدار تعداد درخواستی از مقادیر ویزه را پیدا نکرده بود. مقادیر ویزه بدست آمده برگشتی قابل اعتماد هستند.

Not all parameter steps returned

همه گام های پارامتر بدست نیامده است

After premature termination of the parametric solver, only some of the requested solutions have been computed.

پس از خاتمه زودرس حل پارامتریک ، تنها برخی از راه حل های درخواست شده محاسبه شده است.

Predicted solution guess leads to undefined function value

حدس راه حل پیش بینی شده منجر به مقدار تابع تعریف نشده می شود

The solver computes the initial guess for the new parameter value based on the solution for the previous parameter value. This initial guess led to an undefined mathematical operation. Try using another Predictor on the Parametric tab of Solver Parameters.

حل کننده بر اساس پاسخ برای مقدار پارامتر قبلی، حدس اولیه ای را برای مقدار پارامتر جدید بدست می آورد. این حدس اولیه به عملیات ریاضی نامشخص منجر شد. سعی کنید از Predictor دیگری در تب Parametric از Solver Parameters استفاده کنید.

Repeated error test failures. May have reached a singularity

تکرار آزمون خطا ناموفق بود. ممکن است یک تکینگی رسیده باشد

During a time-dependent solution, the error tolerances could not be met despite reducing the time step to the minimum value allowed.

در طول یک راه حل وابسته به زمان، با وجود کاهش گام زمانی تا حداقل مقدار مجاز، تولرانس خطا نمیتواند برآورده شود.

Returned solution has not converged

تحلیل بازگشتی همگرا نیست

The solution returned by the stationary solver is not to be trusted. It may, however, be useful as initial guess after modifying equations or solver settings.

تحلیل بدست آمده توسط حل کننده پایا، قابل اعتماد نیست. با این وجود، استفاده از این تحلیل ممکن است پس از اصلاح معادلات یا تنظیمات، به عنوان پیش فرض اولیه مفید باشد.

The elasto-plastic solver failed to find a solution

حل کننده الاستوپلاستی موفق نشد راه

حلی پیدا کند

The Newton iteration loop for the computation of the plastic state at some point in the geometry did not converge.

حلقه تکرار نیوتن برای محاسبه حالت پلاستیک در برخی از نقاط هندسه همگرایی نداشت.

 

Definitions و Geometrydielectrophoresis comsolEquation views در comsolEquation views در کامسولeven when using the minimum damping factor در comsoleven when using the minimum damping factor در کامسولMode Shapeparticle separation با کامسولparticle tracing for fluid flow در کامسولpdf رایگان کامسولStationaryTime dependentUndefined Variable در کامسولyz) در comsolz) در کامسولآشنایی با محیط نرم افزار کامسولآموزش comsolآموزش رایگان کامسولآموزش فارسی comsolآموزش فارسی کامسولآموزش کامسولآموزش کامل مش بندی دستیآموزش نرم افزار کامسولآموزش ویدئویی کامسولتب های نرم افزار کامسولتوضیح خطاهای کامسولتوضیحات خطاهای کامسولتوضیحات فارسی خطاهای کامسولچگونگی شبیه سازی با کامسولچگونگی کار با نرم افزار کامسولخطاهای رایج در کامسولخطای A degenerated tetrahedron was created در کامسولخطای Inf or NaN foundخطای Inverted mesh element near coordinates (xخطای Last time step is not converged. در comsolخطای Last time step is not converged. در کامسولخطای Matrix is singular در comsolخطای Matrix is singular در کامسولخطای Maximum number of linear iterations reached در comsolخطای Maximum number of linear iterations reached در کامسولخطای Maximum number of Newton iterations reached در comsolخطای Maximum number of Newton iterations reached در کامسولخطای No convergenceخطای Nonlinear solver did not converge در comsolخطای Nonlinear solver did not converge در کامسولخطای Not all eigenvalues returned در comsolخطای Not all eigenvalues returned در کامسولخطای Not all parameter steps returned در comsolخطای Not all parameter steps returned در کامسولخطای Predicted solution guess leads to undefined function value در comsolخطای Predicted solution guess leads to undefined function value در کامسولخطای Repeated error test failures. May have reached a singularity در comsolخطای Repeated error test failures. May have reached a singularity در کامسولخطای Returned solution has not converged در comsolخطای Returned solution has not converged در کامسولخطای The elasto-plastic solver failed to find a solution در comsolخطای The elasto-plastic solver failed to find a solution در کامسولخطای Undefined Variableخطای خطای A degenerated tetrahedron was created در کامسول در comsolدانلود comsol multiphisicsدلیل خطای کامسولشکل مدهای حرکتیکامسول Multiphysicsکتاب comsolکتاب آموزش کامسولیادگیری کامسول
دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.